Almene salgs- og leveringsbetingelser§1 - Tilbud
Alle tilbud er gældende 10 arbejdsdage fra tilbuddets afgivelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Tilbudspriser er excl. moms og afgives i DKR.

§2 - Bestilling
Bestilling kan ske ved telefonisk eller personlig henvendelse, pr. brev, fax, e-mail eller via vores hjemmeside. Leverancer, som ikke sker i henhold til forudgående tilbud, afregnes iflg. vor almindelige prisliste (se vores hjemmeside).I tilfælde af uoverensstemmelse er Webias ordrebekræftelse afgørende for, hvad der er aftalt.

§3 - Afbestilling
En afgivet ordre kan annulleres med samtykke fra Webia. Der beregnes min. et afbestillingsgebyr på kr. 1.000,00 + moms med tillæg af nedenstående
Afbestilling mere end 3 måneder før levering: 25% af samlet ordrebeløb
Afbestilling mere end 2 måneder før levering: 50% af samlet ordrebeløb
Afbestilling mere end 1 måned før levering: 75% af samlet ordrebeløb
Ved afbestilling senere betales det fulde ordrebeløb

Forudbetalte beløb eller allerede forfaldne delbetalinger kan ikke kræves helt eller delvist tilbagebetalt.

§4 - Betalingsbetingelser
Alle leverancer betales netto kontant ved levering, medmindre andet er særligt aftalt. Webia er berettiget til et gebyr på kr. 75,00 for fremsendelse af rykkerskrivelse. Ved for sen betaling pålægges rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.

§5 - Ejendomsforbehold
Webia forbeholder sig den fulde ejendomsret til enhver leverance, indtil betaling er sket. Tilbagetagelse kan således ske ved umiddelbar fogedforretning uden forudgående indhentelse af dom.

§6 - Forbehold
Enhver ordrebekræftelse afgives under forbehold for leverandørsvigt, force majeure eller anden udenfor vor kontrol opstået hindring. Webia kan i tilfælde af sådanne hindringer annullere ordren uden at ifalde erstatningsansvar. Den aftalte leveringsfrist kan endvidere udskydes med indtil 4 uger, uden at Webia kan drages til ansvar herfor. Webia forpligter sig i så fald til omgående at underrette kunden om den opståede hindring, samt om ny forventet leveringstid.

§7 - Markedsføring
Vi forbeholder os ret til at anvende vore kunders navn, logo og de af os udarbejdede løsninger i markedsføringsøjemed.

§8 - Reklamation og garanti
Der ydes ingen garanti af Webia på leverancer fra vore leverandører, udover hvad vi kan kræve fra leverandørerne. For leverancer fra Webia gælder Købelovens bestemmelser, hvor de ikke udtrykkeligt er fraveget ovenfor. Reklamationer skal fremsættes skriftligt straks kunden bliver bekendt med forholdet.

§9 - Copyright
Copyright til alle designs, grafik, logoer, portaler og systemer, samt alle øvrige leverancer fra Webia tilhører Webia. Kunden har alene brugsret, og må således ikke uden skriftlig tilladelse i hver enkelt tilfælde videresælge, kopiere, ændre eller i øvrigt overdrage det købte.

§10 - Opsigelse
Kunden kan til enhver tid opsige sit abonnement ved brug af opsigelsesformularen på Webia's hjemmeside. Hvis kunden ønsker at flytte sit domæne fra Webia eller få det slettet, er kunden forpligtet til at fremsende en opsigelse via Webia hjemmeside, fax eller almindelig post. Anden form for opsigelse accepterer Webia ikke. Opsigelse skal ske 30 dag inden næste faktureringsperiode, hvis du bliver faktureret hvert kvartal. Derimod hvis du bliver faktureret pr. år så skal opsigelse skal ske 90 dag inden næste faktureringsperiode. Webia kan opsige abonnementet med 30 dages varsel til en abonnements udløb, medmindre det drejer sig om misligholdelse, jfr. §11. Kundens abonnement fornyes automatisk indtil det opsiges. Ligeledes fornyes kundens domæne(r) med den/det årlige årsafgift/opretholdelsesgebyr, såfremt denne/dette ikke opkræves direkte hos kunden. Ved abonnementets udløb/opsigelse er Webia berettiget til straks og uden yderligere varsel at slette hjemmesider/data og e-mailadresser.

§10.1 - Abonnement
Det forudsættes, at kunden er myndig for at tegne abonnement hos Webia. Abonnementer forud faktureres kvartalsvis, halvårligt, årigt og kan til enhver tid opsiges. Fejlbestilte og opsagte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt. Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af Webia's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af et abonnement. Webia er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. Det påviler kunden selv at holde Webia løbende informeret om bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse.

§10.2 - Ejendomsret
Webia forbeholder sig den fulde ejendomsret over data som er gemt i systemet som kunden lejet fra webia. Webia forbeholder sig den fulde ejendomsret det system som kunden lejer sig ind på.

§11 - Aftaler om løbende leverancer
En sådan aftale er i de første 3 måneder fra indgåelsen uopsigelig. Opsigelse kan herefter ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Ved ophør af en løbende aftale er kunden fortsat forpligtet til at betale den aftalte ydelse, indtil tilbagelevering til Webia af alt modtaget materiale har fundet sted,

§12 - Fakturering og betaling
Faktura på softwarelicenser samt 50% af fakturatotal udstedes ved accept af tilbud, restbeløb udstedes efter godkendelse. I det omfang af kunden forsinker leveringen fx grundet manglende levering af materialer faktureres frem til 90% af rest fakturabeløb. Med mindre anden aftale foreligger i skriftlig form, er betalingsbestemmelserne 8 dage netto kontant efter fakturadato. Erlægges betaling ikke rettidigt, forbeholder Webia sig ret til at beregne en månedlig rente på 2% pr. påbegyndt måned af fakturaens slutbeløb, til betaling er modtaget. Alle udgifter i forbindelse med evt. inddrivelse af gæld afholdes af kunden, heri inkluderet gebyrer for evt. rykkerskrivelse

§13 - Ansvar
Det påhviler til enhver tid kunden at forsikre alt materiale, der leveres til Webia, idet opbevaring af originalmateriale m.v. er for kundens risiko. Webia har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte eller indirekte afledt tab. Såfremt kunden kan godtgøre, at det leverede ikke overholder de aftalte specifikationer ved levering, er Webia forpligtet til at levere en mangelfri vare i stedet, men har derudover intet ansvar. Webia fraskriver sig ethvert ansvar for indhold af ulovlig eller krænkende karakter på det af kunden leverede. Webia forbeholder sig ret til at nægte eller stoppe produktion af materialer, der viser sig at indeholde ulovligt eller krænkende materiale. Webia har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Webia tager forbehold for prisændringer hos evt. underleverandører af såvel engangs- som løbende udgifter.

Abonnementet løber fra aftalens tegning og 6 måneder frem og forlænges derefter automatisk hver 6. måned til en ny abonnementperiode. Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt.

Gebyrer Prisr
Rykker 1 kr. 100
Rykker 2 kr. 100
Rykker 3 kr. 100
Addresseændring kr. 150
Bortkommet login information kr. 150
Faktureringsgebyr kr. 50